SWESEC

SVENSKA SÄKERHETSFÖRETAG

logos-swesec

Trygghet tema på höstmöte

Försvåra-fördröja-förhindra eller 3 x F=0.
Bakom den formeln står Tommy Sköld, konsult på Projsec.
Hans budskap på Höstmötet, som arrangerades av Swesecs delbranschförening SEM Groups nyligen handlar om fyra viktiga komponenter:
  •    försvåra inbrott och bortförande av stöldgods
  •    göra det mer riskabelt att begår brott
  •    minska lönsamheten av brott
  •    öka tryggheten
Året stipendiat till Hans Wermdalens stipendium , som delas ut av Swesec och Företagsuniversitet, fanns också på plats i form av Magnus Lindgren, generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige. Han  delade ut kängor till både polisen och kommunerna, men pekade också på lösningar.

Inledningstalaren Tommy Sköld radade upp alla de risker vi står inför som företagare – allt från inbrott till bad will/varumärkespåverkan
En av de svagaste länkarna i kedjan är inte helt oväntat vi människor. Därför tryckte han hårt på att samspelet Människa-Teknik-Organisation (MTO) måste hänga ihop och vara synkroniserat i alla delar.

Några viktiga steg mot bättre skyddsåtgärder är enligt Sköld följande punkter:
  •    MTO
  •    Medvetenhet
  •    Sunt förnuft
  •    Rutiner
  •    Avvikelserapportering
  •    Utbildning-fortbildning

Sedan är det givetvis en rad tekniska skyddsåtgärder som måste vidtas parallellt.
Hur ser då framtiden ut?
Tommy Sköld pekade på en rad faktor som är både hot och som kan ge affärsmöjligheter för berörda branscher:

  •    Ökat åldrande innebär fler vård-/demensboende
  •    Skolor – safe rooms och paniklarm?
  •    Ökat kollektivt resande – många människor på samma plats
  •    Mer komplexa byggnader - ökade projekteringskrav
  •    Avancerade funktionskrav – påverkansfaktorer
  •    Hot och våld - hur möter vi och förebygger risker?
  •    Kompetensförsörjning – säkerhet, projektering m m
  •    Europeiska standarder vs svenska myndighetskrav

En annan mycket uppskattad talare var Magnus Lindgren, generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige, som är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO (non governmental organisation).
Ett av stiftelsens viktigaste budskap är att polisen och kommunerna saknar den förmåga som krävs för att förebygga brott och öka tryggheten. Ett stort problem är  dessutom det faktum att kommunerna saknar ett lagstadgat ansvar för att förebygga brott med konsekvensen att det brottsförebyggande arbetet ser mycket olika ut i Sveriges 290 kommuner.
Magnus Lindgren påminde om att det krävs tre faktorer för att ett brott ska begås:
  •    En motiverad förövare
  •    Ett lämpligt objekt
  •    Avsaknad av kapabla väktare

Historiskt sett har samhället ägnat stora resurser åt social prevention för att minimera antalet motiverade förövare dvs. att försöka fånga upp ungdomar i tidig ålder och styra bort dem från brottets bana.
- Det är ett viktig arbete, betonade Magnus Lindgren, men minst lika viktigt är den situationella preventionen, som tar sikte på att minimera lämpliga objekt och öka närvaron av kapabla väktare.
Det är precis det som skedde i New York med en dramatiskt minskad brottslighet när polisen i princip införde nolltolerans även mot vardagbrotten.

Stiftelsen har en rad förslag för hur vi ska komma till rätta med brottsligheten:
  •    Återupprätta förtroendet för rättsstaten
  •    Utgå från kunskapen om brottslighetens kostnader
  •    Involvera näringslivet i det brottsförebyggande arbetet
  •    Arbeta med situationella lösningar (situationell prevention)
  •    Förbättra stödet till brottsdrabbade
  •    Bygg upp en ny säkerhetsorganisation med inriktning mot brottsförebyggande arbete
  •    Inrikta arbetet mot den organiserade brottsligheten

För dig som är intresserad av att veta mer rekommenderas ett besök
www.tryggaresverige.org

Deltagarna fick också senaste nytt om EPD (Environmental Product Declaration) och man fick också inblick i det internationella nätverket ARGEs prioriterade områden för de närmaste åren. För dig som är intresserad av EPD och hur det påverkar lås- och säkerhetsbranschen rekommenderas ett besök på www.semgroup.se/edp-miljo

Henrik Kolga

161115-hostmote

Tommy Sköld (t.v.), Projsec, pratade om den svagaste länken, människan.

Magnus Lindgren (t.h.), Stiftelsen Tryggare Sverige, konstaterade att polisen och kommunerna inte klarar av sina uppgifter.