SWESEC

SVENSKA SÄKERHETSFÖRETAG

logos-swesec

Swesec ställer krav:
Alla arenor ska ha samma minimikrav för säkerhet!

Upplevelseindustrin breder ut sig allt mer både nationellt och globalt. Därför måste våra arenor anpassas efter dagens världsbild där terrorhot tyvärr är en del av verkligheten. Några få arenor gör redan i dag ett omfattande arbete för att förebygga våld och minimera risken för attentat.
Swesec, med drygt 300 svenska säkerhetsföretag, kräver därför en nationell samordning med en övergripande myndighet som tydligt pekar på vilka säkerhetsåtgärder som ska vara minimistandard – oavsett om du går på offentlig tillställning i Gävle, Luleå eller i Stockholm.


Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), har tagit fram en ambitiös säkerhetsguide för evenemang. Det är bara ett problem. Ordet terrorism nämns inte med en rad.  Och vi pratar om år 2017!
Går du i dag på ett evenemang på Stockholm Live (f d Stockholm Globe Arenas) får du finna dig i köer för att passera genom metalldetektorer och ibland även utsättas för selektiv muddring innan du kommer in på Ericsson Globe, Hovet eller Annexet.  Men det är varken polisen eller någon annan myndighet som ställer dessa krav.
Det är Stockholm Live som gör detta på eget initiativ tillsammans med arrangörerna.   En viktig anledning är att Stockholm Live drivs av den amerikanska Anschutz Entertainment Group (AEG) med arenor över hela världen.  Här har man tagit ett samlat grepp med utgångspunkt i omvärldsanalys och rekommendationer som större idrottsarenor i USA bedriver utifrån direktiv från de olika förbunden NFL, NBA & NHL för sportarenor. Dessa direktiv utgår i sin tur från rekommendationer från Departement Homeland Security (DHS) .
Stockholm Lives initiativ är lovvärt och borde inspirera andra att ta efter.
Ett viktigt steg för att skapa ökad säkerhet är att få så snabb passering genom säkerhetskontrollerna som möjligt – just för att undvika onödiga folksamlingar.  Ett bra sätt är att skapa en ”yttre ring” i form av sektionering och en första visuell kontroll av besökande.  Nästa steg är effektfulla metalldetektorer vid entréerna, vilket ger hög säkerhet och samtidigt god förmåga att förflytta många människor. Med rätt teknik och utbildning strömmar folk snabbare igenom denna typ av kontroller, vilket minimerar irritation och köbildning.
Erfarenheterna från USA visar att kombinationen av hand-sök med profilering är den mest effektiva metoden. Hand-sök innebär att man ”muddrar” personen i fråga genom att söka över kroppen, antingen med händerna eller med hjälp av en handmetalldetektor. Profilering innebär att utbildad personal använder en professionell utfrågningsteknik som bygger på att ställa först öppna frågor till besökaren och sedan kontrollera svaret med stängda frågor. En duktig profilerar avklara en profilering mycket snabbt. Kombinationen hand-sök och profileringsteknik används över hela världen och minimerar risken för att en terrorist tar sig förbi entrén. Få, om ens någon, som har för avsikt att utföra en handling vill konfronteras strax innan det planerade dådet.

Vi har mycket att lära av flygplatserna som kommit längst när det gäller att höja säkerheten. Flygplatserna har det förvisso  enklare eftersom det finns ett EU -organ som styr direktivet på vad som skall kontrolleras och hur det skall kontrolleras.
För femton år sedan fanns det inte alls samma typ av säkerhetskontroller. I dag accepterar vi kontrollerna utan att knorra. Förmodligen skulle väldigt få skulle vilja gå ombord på ett flygplan idag utan en seriös säkerhetskontroll. Säkerhetstänket har spridit sig de senaste åren inom kriminalvården, på kärnkraftverksanläggningar och regeringsbyggnader.
 Vi som besökare på olika arenor måste också börja vänja oss vid mer skärpta kontroller. Inom några få år kommer det vara helt naturligt att passera igenom säkerhetskontroller på långt fler event eller arenor än det vi ser idag.

För att skynda på utvecklingen föreslår därför Swesec att regering och riksdag inrättar en övergripande myndighet som tar ett helhetsgrepp som gäller alla publika evenemang. Det finns fyra minimikrav för en arena som vi anser bör vara standard:

1.Krav på hand-sök av utbildad personal som kan muddrings- och visiteringsteknik
2.Vid ökad hotbild förbereda för en säkerhetskontroll med metalldetektorer, och/eller röntgenutrustning eller motsvarande teknik
3.Säkerhetsplan skall innehålla plan för ”inrymning”. Polis och arrangör skall ha en gemensam organisation och plan för att snabbt och effektivt analysera oönskad händelse för att vid behov kunna utföra en s.k. Lock-down (stänga ute eventuella gärningsmän och behålla publik i säker miljö).
4.CCTV-övervakning tjugofyra timmar om dygnet, året runt

Henrik Kolga
vd
Swesec