SWESEC

SVENSKA SÄKERHETSFÖRETAG

Stadgar

Stadgar för branschföreningen SWESEC, Svenska Säkerhetsföretag

§ 1 Föreningens ändamål
Föreningens ändamål är att vara ett för svenska säkerhetsföretag gemensamt branschorgan bestående av branschorganisa tioner som omfattar sådana företag,som säljer varor eller tjänster avsedda för skydd av liv och egendom och samt att:
− verka för ett ökat säkerhetsmedvetande
− verka för god etik i marknadsföring och tjänsteutövning
− genom samverkan utveckla säkerhetsbranschen efter krav som marknaden,med tonvikt på användaren, ställer på denna och därigenom befrämja branschens goda anseende såväl nationellt som internationellt
− skapa goda kontakter med i säkerhetsbranschen engagerade myndigheter,organisationer, företag etc. i Sverige och med motsvarande internationella organisationer som bedöms värdefulla för branschen
− se till att regler för säkerhetssystem, produkter och tjänster för hemmamarknaden även tillgodoser kraven på exportmarknader samt verka för en fri konkurrens över gränserna.
− verka för att myndighetsregleringar och ingripanden begränsas och i förekommande fall införas i för branschen acceptabla former.

§ 2 Föreningens verksamhet
Föreningens verksamhet skall inriktas på att:
−utveckla samarbetsformer inom branschen
−skapa en branschpolicy och profil för SWESEC samt på lämpligt sätt göradessa kända
− ta initiativ till och genomföra åtgärder för att stärka branschens anseende bl agenom utarbetande och uppföljning av normer för god sed inom branschen
− företräda säkerhetsbranschen och ha fortlöpande kontakter för att bygga upp och föra ut kunskaper till berörda myndigheter, organisationer, standardiseringsorgan, försäkringsbolag, företag, konsumentrådgivare och andra normgivare i Sverige
−verka för en sund och fri konkurrens utan att för den skull motverka enskildamedlemsföretags affärsidé.
−bedriva intern och extern informations- och utbildningsverksamhet med symposier, kurser, programförklaringar mm.
− ge råd och upplysningar till användare genom föreskrivande arkitekter och konsulter, industri- och företagsorganisationer samt andra särskilt berörda befattningsgrupper såsom säkerhets- och bevakningschefer samt brandförsvarsledare.

Läs hela Swesecs stadgar i PDF-dokumentet på denna länk